Jogszabálymódosítások

Módosultak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
(Földforgalmi törvény) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII.
törvény (Fétv.) rendelkezései, mely módosítások

 1. JÚLIUS 1-én lépnek hatályba.
  A módosítások:
 • forintban lehet az adásvételi szerződésekben a vételárat meghatározni;
 • szét kell bontani az adásvételi szerződésekben a föld és a rajta álló ültetvény és/vagy
  felépítmény ellenértékét;
 • több föld egybefoglalt vételáron történő értékesítése esetén minden földnek külön –
  külön fel kell tüntetni az ellenértékét;
 • nem minősül használat átengedésnek, ha az erdő tulajdonosai társult
  erdőgazdálkodást folytatnak és a földhasználatot erdőgazdálkodónak, vagy
  többlethasználat alapján tulajdonostársnak engedik át;
 • nem áll fenn elővásárlási jog egyebek mellett (i) az adásvétel tárgyát képező föld
  fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el
  nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra levő közigazgatási határú
  településen legalább három éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy
  üzemközponttal rendelkező földműves vevő által jelen szerzést megelőzően bármikor,
  bármilyen jogcímen megszerzett – függetlenül ezen szerzés vagy szerzések
  tulajdonjogának jelen szerzéskor való fennálltától vagy már fenn nem állásától – föld
  összes területével együtt összesen 10 hektár területnagyságot meg nem haladó
  további föld megszerzése” esetén;
 • az elővásárlási jog legkésőbb a kifüggesztési eljárási szakaszban az elővásárlási
  jognyilatkozat átvételére jogosult jegyző előtt a benyújtásra vonatkozó formalitás
  szerint vonható vissza;
 • az adásvételi szerződésnek a 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott – NAK eljárása
  során – szempontoknak való megfelelése értékelésének során figyelembe kell venni
  egyebek mellett : az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a jegyzék szerinti
  elővásárlásra jogosultak tulajdonában álló földek birtokmérete ga) között
  nagyságrendbeli különbözőség áll fenn, gb) és a település üzemeinek átlagos mérete
  között nagyságrendbeli különbözőség áll fenn, és emiatt az adásvételi szerződés
  szerinti vevő vagy a jegyzék szerinti elővásárlásra jogosult szerzése esetén nem
  érvényesülne a kis gazdaságok stabil működésének és további fejlődésének a
  preambulumban rögzített birtokpolitikai elve;
 • visszatért a vételár nagyságát korlátozó korábbi szabály – megszűnt a hatósági ár –
  vagyis az, hogy az erdőnek nem minősülő föld esetén a földnek – indexálással
  meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő
  képességét, nem haladhatja meg a föld ára;
 • kizárólagos tulajdonban lévő föld esetében, ha a földhasználó a haszonbérleti
  szerződés időtartamát meg kívánja hosszabbítani, vagy annak lejáratát követően új
  haszonbérleti szerződés keretében tovább kívánja használni a földet és a tulajdonos
  részére az ajánlat közlése „lehetetlen” (ismeretlen a tulajdonos vagy ismeretlen
  helyen tartózkodik) vagy a „meghiúsul”, mert a postai küldemény a „címzett
  elköltözött” vagy a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, az ajánlatban
  foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni;
 • a kifüggesztés időtartama 30 nap lett;
 • Ptk.-nak a megállapodáson alapuló szerződésátruházásra vonatkozó rendelkezéseit
  földre nem lehet alkalmazni;
 • az egyes szerződések esetén alkalmazandó haszonbérleti díjmódosítási eljárásban a
  kezdeményezést követően, de még a perindítás előtti egyezségkötés lehetőségét
  megengedi a törvény szabályozás kiegészítésével.
 1. 06.23.